Aktualności

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju rozmowy doradców zawodowych z kandydatami zostaną przeprowadzone w sposób zdalny - poprzez rozmowę telefoniczną. W pierwszej kolejności pracownik WUP będzie kontaktował się z kandydatem telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy (konkretny dzień oraz godzina), a następnie  każdej osobie drogą e-mailową zostaną przesłane  dokumenty, które należy wypełnić  i odesłać przed umówioną rozmową doradczą. Następnie doradca zawodowy po analizie przesłanych przez kandydata dokumentów, skontaktuje się z daną osobą telefonicznie w ustalonym wcześniej terminie.

{Play}

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii i podjętymi obecnie na terenie całego kraju działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi dla zminimalizowania skutków epidemii Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jako realizator projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu, prosi o przestrzeganie obowiązujących zasad.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami biura projektu.

Pozostałe sprawy prosimy w miarę możliwości załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole.

{Play}

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie

Pomysł na starcie kluczem do biznesu w terminie

od 19 października do 30 października 2020 roku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o składanie dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole. Dokumenty można także złożyć w biurze projektu w godzinach od 8.00 do 14.00, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, do urny na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do biura (IV piętro).

Należy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. Ponadto przypominamy, że termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu planowany jest w terminie od 19 października do 30 października 2020 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu,  na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole, IV piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00 osobiście (przy wejściu  wystawiona jest urna na dokumenty) lub przesłać pocztą - w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Ponadto informujemy, że obowiązuje limit miejsc w projekcie, a termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika.

{Play}

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2020 r. nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • Regulamin rekrutacji uczestników,
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zmiany w Regulaminie rekrutacji uczestników nastąpiły w następującym zakresie:

 • w § 1 pkt. 1 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
 • w § 1 pkt. 3 zwiększono liczbę kandydatów do projektu, którym zostanie przyznane wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa, a także wsparcie w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe;
 • w § 1 pkt. 4 zwiększono liczbę kandydatów, którym zostanie przyznane wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także indywidualne doradztwo biznesowe;
 • w § 3 pkt. 1 dodano informację o limicie udziału w projekcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nie należących do kategorii osób podanych w ww. punkcie;
 • w § 5 pkt. 7 zwiększono liczbę złożonych Formularzy rekrutacyjnych, po osiągnięciu której Beneficjent zastrzega sobie możliwość zamknięcia IV naboru;
 • w § 6 pkt. 10 zwiększono liczbę kandydatów, którym przyznane zostanie wsparcie w postaci szkolenia.

Zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nastąpiły w następującym zakresie:

 • w § 1 pkt. 2 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
 • w § 2 pkt. 1 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
 • w § 4 pkt. 1 zwiększono liczbę uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce:

{Play}