Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa Uczestników projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu sporządzona po zakończeniu procedury odwoławczej Komisji rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Uczestników drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem e-maila.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 14.08.2019 r. nastąpiły zmiany w następujących dokumentach:

Regulamin rekrutacji uczestników:

 1. 1 Postanowienia ogólne, pkt 3 (str. 1) – zmienia się liczba uczestników w poszczególnych naborach - W ramach projektu przewiduje się cztery nabory: 77 osób w I naborze, po 75 osób w II i III naborze oraz 73 osoby w IV naborze tj. zakwalifikowanych zostanie łącznie 300 kandydatów do projektu, którym zostanie udzielone wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa, przygotowujące do rozpoczęcia  i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. 5 Proces rekrutacji, pkt. 7 (str. 10) – zmienia się liczba uczestników w poszczególnych naborach - Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) przekroczy 300, tj. tj. 77 osób w I naborze, po 75 osób w II i III naborze oraz 73 osoby w IV naborze.
 3. 6 Procedura odwoławcza, pkt 10 (str. 15) – zmienia się liczba uczestników  w poszczególnych naborach - Wybór uczestników do projektu będzie dokonywany według malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Do etapu szkoleniowo - doradczego wybranych zostanie łącznie 300 osób, tj. 77 osób w I naborze, po 75 osób w II i III naborze oraz 73 osoby w IV naborze, zajmujących najwyższe miejsca na liście.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 1. 4 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, pkt. 1 (str. 6) – zmienia się liczba przyznanych dotacji w poszczególnych naborach - W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 200 uczestników, którzy ukończyli szkolenie i uzyskali zaświadczenie (w podziale na cztery odrębne grupy, związane z uczestnictwem w czterech odrębnych procesach rekrutacyjnych: I grupa – przyznanie środków finansowych dla 51 uczestników projektu, II grupa – przyznanie środków finansowych dla 50 uczestników projektu, III grupa – przyznanie środków finansowych dla 50 uczestników projektu, IV grupa – przyznanie środków finansowych dla 49 uczestników projektu).

Zmienione dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji – 14.08.2019

Regulamin rekrutacji – wersja czarno –biała - 14.08.2019

Regulamin dotacji – 14.08.2019

Regulamin dotacji – wersja czarno – biała - 14.08.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Wstępna lista rankingowa Uczestników projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu sporządzona po zakończeniu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Kandydatów drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem e-maila.


Informujemy, że ostateczny termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w I naborze do projektu zostaje wydłużony do dnia 17 maja 2019 r. Termin zakończenia I naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania limitu miejsc

Szanowni Państwo,

składając dokumenty, tj. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami właściwymi dla danego Kandydata należy:

 1. pobrać wersję dokumentów odpowiednią dla koloru wydruku (czarno-biała lub kolorowa),
 2. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia),
 3. każdą ze stron kopii składanego kompletu dokumentów opatrzeć:
 • klauzulą „za zgodność  z oryginałem”,
 • aktualną datą,
 • własnoręcznym podpisem oraz parafką,
 1. każdemu ze składanych kompletów dokumentów nadać własną numerację ciągłą,
 2. komplet dokumentów składać w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników:

Imię i nazwisko,………………………….
Adres do korespondencji kandydata do projektu……………………
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, pok.423
Zielonogórska 3, 45-323 Opole
Zgłoszenie do projektu
Pomysł na starcie kluczem do biznesu
– nabór nr……….