O projekcie

LOGO klucz do biznesu wersja podstawowa

LOGO WUP OPOLE

Projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Wartość projektu: 13 517 612,90 zł

Dofinansowanie projektu: 13 421 407,26 zł w tym:

11 488 810,02 ze środków europejskich

Okres realizacji projektu: od 17 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Główne założenia projektu:

dotyczą działań w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej 465 mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie 312 nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego. Celami projektu są promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, a także budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, a na etapie wsparcia pomostowego skorzystają ze specjalistycznego doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabory do projektu odbędą się w VI turach:77 osób w I naborze, 104 w II naborze, 60 w III naborze, 130 w IV naborze, 34 w V naborze oraz 60 osób w VI naborze, z których zakwalifikowanych zostanie łącznie 465 uczestników.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. Zamieszkują na terenie województwa opolskiego, w tym szczególnie na obszarach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, tj. gminach: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice;
 2. Zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na Opolszczyźnie, przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia jej rozpoczęcia,
 3. Są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz biernymi zawodowo w wieku od 30 roku życia (w tym zwłaszcza: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia);
 4. Są osobami pracującymi od 30 roku życia: zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), osiągającymi niskie dochody, tzw. ubodzy pracujący (których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;
 5. Są migrantami powrotnymi lub imigrantami;
 6. Są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamierzającymi podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą.

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o:

 • dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł brutto,
 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 100 zł/miesiąc brutto (przez pierwsze 6 miesięcy działalności),
 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1 600 zł/miesiąc brutto (przez kolejne 6 miesięcy działalności).

Powyższe formy wsparcia finansowego będą wypłacane w kwotach netto.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

I – Rekrutacja:

 • nabór Formularzy rekrutacyjnych,
 • ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
 • rozmowa z doradcą zawodowym połączona z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych uczestników projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu,
 • ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, w momencie przystąpienia do projektu zobowiązane są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika.

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z uczestników projektu,
 • pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkoleń.

Pomoc szkoleniowo-doradcza jest udzielana uczestnikowi projektu na podstawie    Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

III – Dotacja na założenie działalności gospodarczej:

 • nabór Wniosków o przyznanie dotacji,
 • ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji,
 • ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji przez Komisję Oceny Wniosków; sporządzenie podstawowej listy rankingowej; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; sporządzenie listy rezerwowej,
 • ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji,
 • podpisanie Umów na otrzymanie dotacji i złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego ich wykonania,
 • wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rejestracji działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rozpoczęcia.

Dotacja wypłacana jest w kwocie netto uczestnikowi projektu w systemie zaliczkowo–refundacyjnym, w następujący sposób:

 • zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie dotacji,
 • płatność końcowa w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji; płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją.

Uczestnik projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu kontroluje prawidłowość wykonania Umowy na otrzymanie dotacji w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez uczestnika projektu działalności gospodarczej; weryfikację wykorzystania przez uczestnika projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym; posiadania sprzętu i wyposażenia zakupionego z otrzymanych środków, faktu zatrudnienia pracownika w przypadku zadeklarowania utworzenia dodatkowego miejsca pracy.

 IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczego:

 • nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
 • ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
 • ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Wniosków;
 • ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego,
 • Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego,
 • wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • doradztwo specjalistyczne,
 • nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 • ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 • ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Wniosków,
 • ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego,
 • podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego i złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego,
 • wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest miesięcznie w kwocie netto.

{Play}