Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna się nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu, który potrwa do dnia 23 marca 2020 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00 osobiście lub można przesłać je pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu. Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 1 600 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 9 600 zł brutto). Z uwagi na fakt, iż przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej będzie celowe udzielanie jej dalszej pomocy, prosimy o zawarcie we Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyczerpujących uzasadnień kosztów wydatków, o których dofinansowanie będą się Państwo starać.

Ponadto informujemy, iż wraz z Wnioskiem (…) należy złożyć:

  1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu (…),
  5. Oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) – załącznik nr 16 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu. Dodatkowo każda strona obydwu egzemplarzy powinna być ponumerowana i zaparafowana. Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, pok. 423

Zielonogórska 3, 45-323 Opole

z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu