Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona zostały Lista rankingowa osób rekomendowanych do uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu dla I naboru.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Kandydatów drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §8 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwe dla wybranego zabezpieczenia załączniki do ww. Regulaminu – dla poręczycieli: Załącznik nr 11, Załącznik nr 21 i/lub 22 i/lub 23, Załącznik 24 i/lub 27, a także Załącznik nr 25.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

  1. w przypadku gdy uczestnik/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie zgody małżonka uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco (Załącznik nr 26 Regulaminu), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową;
  2. jeżeli uczestnik/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (Załącznik nr 27 Regulaminu).

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, Sekcja 4.4.2,pkt. 13 przed wypłatą drugiej transzy podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu musi udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W związku z powyższym, niezbędnym jest dostarczenie do biura projektu  dokumentów potwierdzających powstanie obowiązku opłacenia ww. składek w dwóch pierwszych miesiącach prowadzenia działalności wraz z dokumentami składanymi do zabezpieczenia Umowy. W przypadku założenia działalności gospodarczej w październiku za miesiące: październik i listopad, natomiast w przypadku założenia działalności gospodarczej w listopadzie za miesiące: listopad i grudzień.