Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników I naboru projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Informacja dla Uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 44 do 51

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 44 do 51 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 25 października 2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem) i dostarczyć celem weryfikacji najpóźniej do 04 listopada 2019 r. do biura projektu beneficjenta w Opolu, ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole,  tel. 77 44 17 090, w godzinach od 9.00  do 14.00, dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:

  • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym powyżej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu;
  • Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA);
  • Kopię dokumentu poświadczającego założenie firmowego rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku;
  • Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu) (jeśli dotyczy);
  • Kopie wymaganych pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność (jeśli dotyczy);
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu)  lub  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …)  lub  zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …);
  • Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …);
  • Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …);
  • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji  zgodnie z §8 ust. 1 Umowy oraz dokumenty wymienione w § 8 ust.  6 Umowy, a także właściwe dla wybranego zabezpieczenia załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych … dla poręczycieli:  nr 21 i/lub 22 i/lub 23 oraz 24 i/lub 27, a także załącznik nr 25.  

UWAGA: Wszystkie wyżej wymienione dokumenty – załączniki do Umowy na otrzymanie dotacji należy podpisać, ale nie wpisywać daty. Data zostanie uzupełniona w dniu, kiedy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, podpisywana będzie Umowa na otrzymanie dotacji.

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w terminie wskazanym w niniejszej informacji, uznaje się, że Uczestnik projektu rezygnuje z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy na otrzymanie dotacji, zawiadomieni zostaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu o dniu i godzinie podpisania Umowy na przyznanie dotacji w siedzibie WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c. Na podpisanie Umowy zobowiązany jest stawić się uczestnik projektu wraz z małżonkiem (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej) oraz poręczyciele. Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu dotacji.

Informacja dla Uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 52 do 64

Informujemy, że zgodnie z § 5 pkt. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu dla uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 52 do 64 ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną.