Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w przypadku wybrania innej niż weksel in blanco formy zabezpieczenia

Szanowni Państwo,

zgodnie z §8 ust. 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowanie jednej z poniższych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy:

  • poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancji bankowej;
  • gwarancji ubezpieczeniowej;
  • poręczenia, o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.);
  • weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  • zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
  • przewłaszczenia rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie;
  • hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
  • poręczenia według prawa cywilnego.

Decyzja w sprawie zgody na zastosowanie którejkolwiek z opisanych wyżej form zabezpieczenia należy do beneficjenta – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

W przypadku wybrania jednej z tych form zabezpieczenia uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć beneficjentowi przed podpisaniem Umów stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie zabezpieczenia.

W związku z powyższym, w przypadku wybrania przez Państwa którejkolwiek z powyższych form zabezpieczenia, prosimy o niezwłoczne złożenie w Biurze Projektu tj. przy ul. Zielonogórskiej 3 w Opolu, pisma w tej sprawie wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania innej niż weksel in blanco formy zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie dotacji.