Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników I naboru projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Informacja dla Uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 43

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 43 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 14 października 2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć celem weryfikacji najpóźniej do 21 października 2019 r. do biura projektu beneficjenta w Opolu, ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole,  tel. 77 44 17 090, w godzinach od 9.00  do 14.00,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:

  • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym powyżej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu;
  • Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA);
  • Kopię dokumentu poświadczającego założenie firmowego rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku;
  • Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu) (jeśli dotyczy);
  • Kopie wymaganych pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność (jeśli dotyczy);
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu)  lub  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …)  lub  zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …);
  • Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …);
  • Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych …);
  • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji  zgodnie z §8 ust. 1 Umowy oraz dokumenty wymienione w § 8 ust. 6 Umowy, a także właściwe dla wybranego zabezpieczenia załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych … dla poręczycieli:  nr 21 i/lub 22 i/lub 23 oraz 24 i/lub 27, a także załącznik nr 25.  

UWAGA: Wszystkie wyżej wymienione dokumenty – załączniki do Umowy na otrzymanie dotacji należy podpisać, ale nie wpisywać daty. Data zostanie uzupełniona w dniu, kiedy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, podpisywana będzie Umowa na otrzymanie dotacji.

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w terminie wskazanym w niniejszej informacji, uznaje się, że Uczestnik projektu rezygnuje z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy na otrzymanie dotacji, zawiadomieni zostaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu o dniu i godzinie podpisania Umowy na przyznanie dotacji w siedzibie WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c. Na podpisanie Umowy zobowiązany jest stawić się uczestnik projektu wraz z małżonkiem (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej) oraz poręczyciele. Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu dotacji.

Informacja dla Uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 44 do 64

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 44 do 64 mają prawo w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu w Opolu, ul. Zielonogórska 3, pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków o dotację, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do biura projektu. Uczestnik składający odwołanie powinien zapoznać się z załączoną do informacji o wynikach oceny, oceną dokonaną przez członków KOW o dotację, a w odwołaniu jednoznacznie wskazać i wyjaśnić, z którymi zapisami oceniających się nie zgadza.