Informacja dla VI naboru

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem Państwa udziału w projekcie „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, przypominamy o konieczności rozliczenia przyznanego Państwu przedłużonego wsparcia pomostowego. Prosimy o terminowe składanie dokumentów z uwagi na konieczność rozliczenia całości projektu. Przypominamy także o obowiązku dołączenia potwierdzeń płatności w przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 Umowy na otrzymanie dotacji oraz § 4 ust. 4 Umowy  na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zostanie Państwu zwrócony na Państwa pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników VI naboru do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu, który potrwa do dnia 14 kwietnia 2023 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej w godzinach od 8.00 do 14.00 w biurze projektu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub przesłać pocztą na powyższy adres – w obydwu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 1 600 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 9 600 zł brutto). Przypominamy, iż wsparcie wypłacane jest w kwotach netto. Z uwagi na fakt, iż przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej będzie celowe udzielanie jej dalszej pomocy, prosimy o zawarcie we Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyczerpujących uzasadnień kosztów wydatków, o których dofinansowanie będą się Państwo starać.

Ponadto informujemy, iż wraz z Wnioskiem – załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć:

  1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu (…) lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu (…),
  5. Oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) – załącznik nr 16 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu. Dodatkowo każda strona obydwu egzemplarzy powinna być ponumerowana i zaparafowana. Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Biuro projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

ul. Rejtana 5, 45-331 Opole

z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Jednocześnie informujemy, iż w celu zawarcia Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego niezbędne będzie ponowne  wniesienie zabezpieczenia, a więc w przypadku weksla in blanco, jego ponowne podpisanie przez poręczycieli wraz z deklaracją wekslową oraz dołączenie zgód małżonków uczestników (załącznik nr 34 do Regulaminu …) oraz małżonków poręczycieli (załącznik nr 33 do Regulaminu …) lub oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (załącznik nr 27 do Regulaminu …). Dołączanie pozostałych dokumentów nie jest wymagane.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW VI NABORU do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu rozpocznie się w dniu 2 stycznia 2023 r. i potrwa do 10 stycznia 2023 roku. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Biuro projektu ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub wrzucić do urny na dokumenty wystawionej w Biurze projektu w godz. otwarcia, tj. od 8.00 do 14.00 – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 2 100 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 12 600 zł brutto). Przypominamy, iż wsparcie wypłacane jest w kwotach netto.

Ponadto informuję, iż wraz z Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć:

  1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimiszałącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
  2. Oświadczenie o skorzystaniu / nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) - załącznik nr 16 do Regulaminu (…),
  3. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) - załącznik nr 11 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią opatrzoną na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”). Dokumenty należy własnoręcznie podpisać oraz ponumerować wszystkie strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Biuro projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”

Ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,

z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Jednocześnie informujemy, iż w celu zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego niezbędne będzie ponowne  wniesienie zabezpieczenia – identycznie jak przy zawieraniu Umowy na otrzymanie dotacji.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, wsparcie to podlega rozliczeniu. W przypadku rozliczenia kwoty mniejszej niż wypłacona, różnica niewydatkowana będzie podlegała zwrotowi, zgodnie z zapisami § 6 ust. 3. tejże Umowy.