Informacja dla V naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 maja 2022 r. rozpoczyna się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników V naboru do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu, który potrwa do dnia 3 czerwca 2022 r. Dokumenty można składać osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00 w biurze projektu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej – we wszystkich przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 1 600 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 9 600 zł brutto). Przypominamy, iż wsparcie wypłacane jest w kwotach netto. Z uwagi na fakt, iż przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej będzie celowe udzielanie jej dalszej pomocy, prosimy o zawarcie we Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyczerpujących uzasadnień kosztów wydatków, o których dofinansowanie będą się Państwo starać.

Ponadto informujemy, iż wraz z Wnioskiem – załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć:

 1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu (…) lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
 4. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu (…),
 5. Oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) – załącznik nr 16 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu. Dodatkowo każda strona obydwu egzemplarzy powinna być ponumerowana i zaparafowana. Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Biuro projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

ul. Rejtana 5, 45-331 Opole

z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Jednocześnie informujemy, iż w celu zawarcia Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego niezbędne będzie ponowne  wniesienie zabezpieczenia, a więc w przypadku weksla in blanco, jego ponowne podpisanie przez poręczycieli wraz z deklaracją wekslową oraz dołączenie zgód małżonków uczestników (załącznik nr 34 do Regulaminu …) oraz małżonków poręczycieli (załącznik nr 33 do Regulaminu …) lub oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (załącznik nr 27 do Regulaminu …). Dołączanie pozostałych dokumentów nie jest wymagane.

Szanowni Państwo,

Podpisywanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie odbywało się w biurze projektu przy ul. Rejtana 5 w Opolu, w obecności małżonki/a Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz poręczycieli, przy wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia Umowy w formie hipoteki lub gwarancji bankowej, w celu podpisania wspomnianej Umowy stawia się w biurze projektu tylko Uczestnik projektu. 

Z każdym Uczestnikiem zostanie uzgodniony termin (dzień i godzina) podpisania Umowy.
W przypadku braku możliwości stawienia się w biurze w wyznaczonym terminie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie/z wyprzedzeniem poinformować o tym pracownika biura i jednocześnie ustalić kolejny termin. Zgłaszanie zmian jest obligatoryjne, ponieważ wyznaczone terminy będą uwzględniać obecność radcy prawnego, który będzie dostępny w biurze projektu w wyznaczonych dniach i godzinach pracy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, w celu należytego zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwych dla wybranego zabezpieczenia Załączników
do ww. Regulaminu, wymaganych od:

 • poręczycieli: Załącznik nr 11, Załącznik nr 21 i/lub 22 i/lub 23, Załącznik nr 27, Załącznik nr 30. Wszystkie te dokumenty (poza Załącznikiem nr 21) będą uzupełniane i podpisywane
  w biurze projektu w obecności pracownika biura oraz radcy prawnego, a Załącznik nr 29
  (w przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim) będzie uzupełniony
  i podpisany przez małżonkę/a poręczyciela w miejscu zamieszkania,
 • Uczestnika projektu: dokumentów potwierdzających powstanie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w dwóch pierwszych miesiącach prowadzenia działalności, Załącznik nr 11, Załącznik nr 27 lub Załącznik nr 31 (w przypadku gdy uczestnik pozostaje w związku małżeńskim) złożony przez małżonkę/a Uczestnika projektu, będą uzupełniane i podpisywane w biurze projektu w obecności pracownika biura oraz radcy prawnego.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 • w przypadku rozdzielności majątkowej odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową.

Wszystkie ww. dokumenty/Załączniki należy mieć wydrukowane ze sobą, a ich uzupełnienie
i podpisanie nastąpi w obecności pracownika biura projektu i radcy prawnego.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 … przed wypłatą przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu musi udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W związku z powyższym, niezbędne jest dostarczenie
do biura projektu dokumentów potwierdzających powstanie/spełnienie obowiązku opłacenia
ww. składek w dwóch pierwszych miesiącach prowadzenia działalności wraz z dokumentami składanymi do zabezpieczenia Umowy.
 W przypadku założenia działalności gospodarczej w grudniu 2021 r., za miesiące: grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r., natomiast w przypadku założenia działalności gospodarczej w styczniu, za miesiące: styczeń i luty.

Uwaga! dot.  Załączników nr 22, 23 - jeżeli poręczyciel jednocześnie poręcza za wykonanie dwóch umów, tj. Umowy na otrzymanie dotacji oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, to w treści tych Załączników należy zmienić kwotę średniego miesięcznego dochodu
z „3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych)” na „3 900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych)”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczone zostały Zasady rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej otrzymanej w ramach projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu.

W dokumencie znajduje się informacja, że kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem – zgodnie z dotychczas stosowaną praktyką w tym zakresie.

Oznacza to, że prosimy o potwierdzenie zgodności z oryginałem składanych dokumentów (np. Deklaracji Pochodzenia Środka Trwałego czy potwierdzenia zgłoszenia umów kupna-sprzedaży do Urzędu Skarbowego) i złożenie ich w jednym egzemplarzu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW V NABORU do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, tj.  9 lutego 2022 r. i potrwa do 23 lutego 2022 roku. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Biuro projektu ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub wrzucić do urny na dokumenty wystawionej w Biurze projektu w godz. otwarcia, tj. od 8.00 do 14.00 – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach 24 – 30 listopada 2021 r. odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników V naboru do projektu pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu.

Dokumenty można złożyć drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub złożyć w biurze projektu w godzinach od 8.00 do 14.00, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, do urny na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do biura (parter budynku).

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym,
 3. biznesplan - załącznik nr 2 do Regulaminu (…),
 4. harmonogram rzeczowo- finansowy - załącznik nr 5 do Regulaminu (…),
 5. dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu ( w szczególności: pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę, pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części),
 6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we Wniosku  o przyznanie dotacji.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej, opisanej kopercie, w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii. Własnoręcznie podpisać, ponumerować wszystkie strony łącznie z załącznikami  (z zastosowaniem numeracji ciągłej) oraz trwale spiąć.

Przy opracowywaniu dokumentów prosimy zwrócić uwagę, aby w Biznesplanie w sekcji D1 punkt 2 wymienić jedynie wydatki kwalifikowalne w ramach działań do zrealizowania, tzn. planowane wydatki/zakupy w ramach przyznawanej dotacji wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania wydatku oraz krótkim opisem technicznym. Przypominamy również, że Wsparcie finansowe będzie udzielane w kwocie netto. W sytuacji gdy od zakupionych przez uczestnika towarów lub usług nie jest naliczany podatek VAT, kwota brutto i netto dotacji będzie taka sama. Jeżeli natomiast od zakupionych towarów lub usług został naliczony podatek VAT, rozliczenie może nastąpić tylko do kwoty netto, z uwzględnieniem różnych stawek podatku VAT.