Informacje dla IV naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.09.2021 r. rozpocznie się nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW IV NABORU do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu, który potrwa do dnia 6 października 2021 roku. Zachęcamy do przesyłania dokumentów pocztą na adres biura projektu tj. ul. Rejtana 5, 45-331 Opole bądź składanie ich osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00 za pośrednictwem skrzynki podawczej – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 1 600 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 9 600 zł brutto). Przypominamy, iż wsparcie wypłacane jest w kwotach netto. Z uwagi na fakt, iż przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej będzie celowe udzielanie jej dalszej pomocy, prosimy o zawarcie we Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyczerpujących uzasadnień kosztów wydatków, o których dofinansowanie będą się Państwo starać.

Ponadto informujemy, iż wraz z Wnioskiem - zał. nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć:

 1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu (…) lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
 4. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu (…),
 5. Oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) – załącznik nr 16 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu. Dodatkowo każda strona obydwu egzemplarzy powinna być ponumerowana i zaparafowana. Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Biuro projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”

Ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,

z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Jednocześnie informujemy, iż w celu zawarcia Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego niezbędne będzie ponowne  wniesienie zabezpieczenia, a więc w przypadku weksla in blanco, jego ponowne podpisanie przez poręczycieli wraz z deklaracją wekslową oraz dołączenie zgód małżonków uczestników oraz małżonków poręczycieli lub oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim. Dołączanie pozostałych dokumentów nie jest wymagane.

 Pobierz obrazki 
Rusza program reSTART
 
13 sierpnia 2021
 
 
 
Jesteś przedsiębiorczynią i w przeszłości zamknęłaś firmę? Znów wróciłaś do gry? To właśnie Ciebie szukamy!

Dla Ciebie i Twoich pracowników stworzyłyśmy program, w ramach którego otrzymasz kompendium nowoczesnej wiedzy niezbędnej do rozwoju przedsiębiorstwa.

Co da Ci program reSTART:

 • Zdobędziesz umiejętności pomocne w prowadzeniu zespołu, dzięki przeprowadzeniu przez nas analizy kompetencji Twoich i Twojej firmy.
 • Otrzymasz spersonalizowany plan działania i dedykowanych szkoleń.
 • Networking wśród przedsiębiorców pozwoli Ci pozyskać nowe kontakty oraz uzyskać wsparcie w biznesowym rozwoju.

Naszym celem jest wzrost dobrze zarządzanych i adaptujących się do rzeczywistości firm na terenie całej Polski! To dlatego Sieć Przedsiębiorczych Kobiet stworzyła program reSTART – chcemy pomagać zdolnym przedsiębiorczyniom takim jak Ty w ponownym starcie.
 
 
 
 
A jeśli masz wątpliwości, czy program jest dla Ciebie, lub po prostu chcesz z nami o programie porozmawiać, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką ds. rekrutacji Agnieszką Tomaszewską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 Pobierz obrazki 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze znoszeniem obostrzeń wynikających z sytuacji pandemicznej
powracamy do standardowej procedury podpisywania Umów na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach  projektu, tj. w biurze projektu przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole, w obecności małżonki/a Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz poręczycieli, przy wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia Umowy w formie hipoteki lub gwarancji bankowej, w celu podpisania wspomnianej Umowy stawia się w biurze projektu tylko Uczestnik projektu.

 

Z każdym Uczestnikiem zostanie uzgodniony termin (dzień i godzina) podpisania Umowy.
W przypadku braku możliwości stawienia się w biurze w wyznaczonym terminie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie/z wyprzedzeniem poinformować o tym pracownika biura i jednocześnie ustalić kolejny termin. Zgłaszanie zmian jest obligatoryjne, ponieważ wyznaczone terminy będą uwzględniać obecność radcy prawnego, który będzie dostępny w biurze projektu w wyznaczonych dniach i godzinach pracy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, w celu należytego zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwych dla wybranego zabezpieczenia Załączników
do ww. Regulaminu, wymaganych od:

 • poręczycieli: Załącznik nr 11, Załącznik nr 21 i/lub 22 i/lub 23, Załącznik nr 27, Załącznik nr 30. Wszystkie te dokumenty (poza Załącznikiem nr 21) będą uzupełniane i podpisywane
  w biurze projektu w obecności pracownika biura oraz radcy prawnego, a Załącznik nr 29
  (w przypadku gdy uczestnik/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim) będzie uzupełniony
  i podpisany przez małżonkę/a poręczyciela w miejscu zamieszkania,
 • Uczestnika projektu: Załącznik nr 11, Załącznik nr 27 lub Załącznik nr 31 (w przypadku gdy uczestnik/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim) złożony przez małżonkę/a Uczestnika projektu, będą uzupełniane i podpisywane w biurze projektu w obecności pracownika biura oraz radcy prawnego.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 • w przypadku rozdzielności majątkowej odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową.

Wszystkie ww. dokumenty/Załączniki należy mieć wydrukowane ze sobą, a ich uzupełnienie
i podpisanie nastąpi w obecności pracownika biura projektu i radcy prawnego.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 … przed wypłatą przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu musi udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W związku z powyższym, niezbędne jest dostarczenie
do biura projektu dokumentów potwierdzających powstanie/spełnienie obowiązku opłacenia
ww. składek w dwóch pierwszych miesiącach prowadzenia działalności wraz z dokumentami składanymi do zabezpieczenia Umowy.
W przypadku założenia działalności gospodarczej w kwietniu za miesiące: kwiecień i maj, natomiast w przypadku założenia działalności gospodarczej w maju
za miesiące: maj i czerwiec.

Uwaga! dot.  Załączników nr 21/22/23 - jeżeli poręczyciel jednocześnie poręcza za wykonanie dwóch umów, tj. Umowy na otrzymanie dotacji oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, to w treści tych Załączników należy zmienić kwotę średniego miesięcznego dochodu
z „3 200 zł (trzy tysiące dwieście złotych)” na „3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych)”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW IV NABORU do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu został przedłużony do 9 lipca 2021 roku. Jest to ostateczny termin na złożenie Wniosków. Dokumenty należy składać osobiście w biurze projektu, tj. na ul. Rejtana 5, 45-331 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub przesłać je pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.