Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zapisami  § 4 ust. 3 Umowy na otrzymanie dotacji oraz § 4 ust. 4 Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zostanie Państwu zwrócony na Państwa pisemny wniosek  złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w obecnej chwili nie ma możliwości osobistego odbioru ww. dokumentów. Osobisty odbiór dokumentów możliwy będzie dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej. Możliwe jest natomiast odesłanie dokumentów przez WUP w Opolu na wskazany przez Państwa adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku niewyrażenia zgody na tę formę zwrotu WUP w Opolu może także dokonać komisyjnego zniszczenia weksla wraz z deklaracją wekslową, o czym zostaną Państwo również poinformowani. Każda z przedstawionych powyżej opcji wymaga pisemnego poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o dokonaniu wyboru jednej z nich. W tym celu prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego do informacji i jego odesłanie drogą pocztową na adres Biura projektu.