Informacje dla I naboru

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników I naboru projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Informacja dla Uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 44 do 51

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 44 do 51 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 25 października 2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem) i dostarczyć celem weryfikacji najpóźniej do 04 listopada 2019 r. do biura projektu beneficjenta w Opolu, ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole,  tel. 77 44 17 090, w godzinach od 9.00  do 14.00, dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:

Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w przypadku wybrania innej niż weksel in blanco formy zabezpieczenia

Szanowni Państwo,

zgodnie z §8 ust. 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowanie jednej z poniższych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy:

  • poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancji bankowej;
  • gwarancji ubezpieczeniowej;
  • poręczenia, o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.);
  • weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  • zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
  • przewłaszczenia rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie;
  • hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
  • poręczenia według prawa cywilnego.

Decyzja w sprawie zgody na zastosowanie którejkolwiek z opisanych wyżej form zabezpieczenia należy do beneficjenta – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

W przypadku wybrania jednej z tych form zabezpieczenia uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć beneficjentowi przed podpisaniem Umów stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie zabezpieczenia.

W związku z powyższym, w przypadku wybrania przez Państwa którejkolwiek z powyższych form zabezpieczenia, prosimy o niezwłoczne złożenie w Biurze Projektu tj. przy ul. Zielonogórskiej 3 w Opolu, pisma w tej sprawie wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania innej niż weksel in blanco formy zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie dotacji.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników I naboru projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Informacja dla Uczestników projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 43

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 43 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 14 października 2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć celem weryfikacji najpóźniej do 21 października 2019 r. do biura projektu beneficjenta w Opolu, ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole,  tel. 77 44 17 090, w godzinach od 9.00  do 14.00,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:

Uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW I NABORU do projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” odbędzie się w terminie od poniedziałku 9 września do 13 września 2019 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole w godzinach od 8.00 do 15.00 osobiście lub przesłać pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa Uczestników projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu sporządzona po zakończeniu procedury odwoławczej Komisji rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Uczestników drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem e-maila.