Informacje dla I naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu odbędzie się w terminie od 20 do 31 grudnia 2019 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole        w godzinach od 8.00 do 15.00 osobiście lub przesłać pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Ponadto informuję, iż wraz z Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć:

  1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimiszałącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
  2. Oświadczenie o skorzystaniu / nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) - załącznik nr 16 do Regulaminu (…),
  3. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) - załącznik nr 11 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Szanowni Państwo,

W dokumencie dotyczącym zasad rozliczania jednorazowej dotacji, zamieszczonym na naszej stronie w dniu wczorajszym, znajduje się informacja, że kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem – zgodnie z dotychczas stosowaną praktyką w tym zakresie.

Oznacza to, że prosimy o potwierdzenie zgodności z oryginałem składanych dokumentów (np. Deklaracji Pochodzenia Środka Trwałego czy potwierdzenia zgłoszenia umów kupna-sprzedaży do Urzędu Skarbowego) i złożenie ich w jednym egzemplarzu.

Jednocześnie prosimy o podsumowanie wydatków w załączniku nr 1 (Zestawieniu towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości).