Informacje dla I naboru

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 23 Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 12 marca 2020 r. od 13.03 do 15.04 wszelkie kontrole prowadzonych przez Państwa działalności zostają wstrzymane.

Ponadto prosimy, by dokumenty dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego, rozliczeń, a także wszelkie inne wysyłać drogą pocztową na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole. Pozostałe sprawy urzędowe prosimy w miarę możliwości załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową. Od dnia dzisiejszego nie będzie możliwości przyjmowania klientów w siedzibie biura projektu. Punkt podawczy funkcjonował będzie do odwołania wyłącznie przy ul. Głogowskiej 25c w pokoju nr 10 (kancelaria), przy czym prosimy o dostarczanie korespondencji do Urzędu drogą elektroniczną, faksem lub drogą pocztową.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna się nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu, który potrwa do dnia 23 marca 2020 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00 osobiście lub można przesłać je pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu. Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 1 600 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 9 600 zł brutto). Z uwagi na fakt, iż przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej będzie celowe udzielanie jej dalszej pomocy, prosimy o zawarcie we Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyczerpujących uzasadnień kosztów wydatków, o których dofinansowanie będą się Państwo starać.

Ponadto informujemy, iż wraz z Wnioskiem (…) należy złożyć:

  1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu (…),
  5. Oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) – załącznik nr 16 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu. Dodatkowo każda strona obydwu egzemplarzy powinna być ponumerowana i zaparafowana. Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, pok. 423

Zielonogórska 3, 45-323 Opole

z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem odpowiedzi na Państwa zapytania zadawane w trakcie spotkania w dniu 10 grudnia 2019 r. informujemy, iż :

    1. opłaty członkowskie, ponoszone w związku z prowadzoną działalnością, nie są kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, kwalifikowalne jest jedynie ubezpieczenie OC będące składową tej opłaty (konieczne jest udokumentowanie kwoty ponoszonego wydatku w zakresie samego ubezpieczenia);
    2. ubezpieczenie OC bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyłączeniem OC pojazdów) płatne jednorazowo za cały rok jest kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, pod warunkiem rozbicia tej kwoty na 12 równych miesięcznych rat oraz uwzględnienie pierwszej połowy tych rat w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, a następnej połowy w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego;

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2019, w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest złożenie przez te osoby dodatkowego oświadczenia, potwierdzającego osiągnięte przez nich dochody oraz poniesione koszty. Wzór tego oświadczenia zamieszczony został poniżej:

Oświadczenie o dochodach za rok 2019 dla poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona zostały Lista rankingowa osób rekomendowanych do uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu dla I naboru.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Kandydatów drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §8 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwe dla wybranego zabezpieczenia załączniki do ww. Regulaminu – dla poręczycieli: Załącznik nr 11, Załącznik nr 21 i/lub 22 i/lub 23, Załącznik 24 i/lub 27, a także Załącznik nr 25.