Szanowni Państwo,

składając dokumenty, tj. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami właściwymi dla danego Kandydata należy:

  1. pobrać wersję dokumentów odpowiednią dla koloru wydruku (czarno-biała lub kolorowa),
  2. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia),
  3. każdą ze stron kopii składanego kompletu dokumentów opatrzeć:
  • klauzulą „za zgodność  z oryginałem”,
  • aktualną datą,
  • własnoręcznym podpisem oraz parafką,
  1. każdemu ze składanych kompletów dokumentów nadać własną numerację ciągłą,
  2. komplet dokumentów składać w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników:

Imię i nazwisko,………………………….
Adres do korespondencji kandydata do projektu……………………
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, pok.423
Zielonogórska 3, 45-323 Opole
Zgłoszenie do projektu
Pomysł na starcie kluczem do biznesu
– nabór nr……….